Учебни планове

ОКС "Бакалавър"

Администрация и управление

Бизнес администрация
Публ.админстрация и регионално развитие
Публична администрация
Регионално развитие
Регионално развитие - Пловдив

Администрация и управление - Хасково ДО

Бизнес администрация - Хасково

Икономика и бизнес

Аграрен бизнес
Бизнес икономика
Екоикономика
Индустриален бизнес
Мениджмънт на недвижимата собственост
Предприемачество
Творчески индустрии и бизнес

Икономика и инфраструктура

Бизнес логистика
Икономика на отбраната и сигурността
Икономика на транспорта
Икономика на транспорта и енергетиката
Икономика на търговията
Маркетинг
Прогнозиране и планиране
Стопанска логистика
Стратегическо планиране

Икономика и управление с преп.на англ.език

Администрация и управление с преподаване на английски език
Бизнес икономика с преподаване на английски език
Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език
Икономика на околната среда с преподаване на английски език
Икономика на туризма с преподаване на английски език
Икономика с преподаване на английски език
Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език
Международни икономически отношения с преподаване на английски език
Финанси и счетоводство с преподаване на английски език

Икономика с преподаване на англ.език

Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ.

Икономика с чуждоезиково обучение

Икономика на туризма
Интелектуална собственост и бизнес
Международни икономически отношения

Икономика, общество и човешки ресурси

Застраховане и социално дело
Икономика
Икономика на човешките ресурси
Икономическа социология и психология
Макроикономика
Политическа икономия

Международни отношения -напр.

Европеистика
Международни отношения

Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика)

Медии и журналистика

Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика)

Медия икономика

Политология -напр.

Политология

Право - напр.

Право

Приложна информатика,комуникации и иконометрия

Бизнес информатика и комуникации
Статистика и иконометрия

Социология,антропология и наука за културата

Социология

Финанси,счетоводство и контрол

Счетоводство
Счетоводство и контрол
Счетоводство и контрол - Хасково ДО
Финанси
Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив
Финансов контрол

Финанси,счетоводство и контрол-Хасково

Счетоводство и контрол

ОКС "Магистър"

Агробизнес и управление на територията - 2 сем.
Банково дело и международни финанси - 2 сем
Банково дело и международни финанси - 3 сем
Бизнес психология и социология - 2 сем.
Бизнес администрация - 2 сем.
Бизнес администрация - 3 сем.
Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем.
Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем.
Бизнес администрация със спец. "Бизнес комуникации" - 3 сем.
Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково
Бизнес администрация-Хасково - 3 сем.
Бизнес анализи и проекти - 2 сем.
Бизнес анализи и проекти - 3 сем.
Бизнес и иновации с преп. на англ. език - 2 сем.
Бизнес икономика - 2 сем.
Бизнес икономика - 3 сем.
Бизнес информатика - 2 сем.
Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем.
Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 3 сем.
Бизнес лидерство - 2 сем.
Бизнес логистика - 3 сем.
Бизнес с недвижими имоти - 2 сем.
Вътрешен одит с преп. на англ. език- 2 сем.
Дигитален маркетинг - 2 сем.
Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем.
Дигитална икономика - 2 сем.
Европеистика - 2 сем.
Европейски бизнес и финанси - 4 сем.
Екоикономика и бизнес - 2 сем.
Електронно управление - 2 сем.
Енергиен бизнес - 2 сем.
Застраховане и социално дело - 2 сем.
Застраховане и социално дело - 3 сем.
Застраховане и социално дело - 4 сем.
Здравословни и безопасни условия на труд - 3 сем.
Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем.
Икономика на вътрешния ред - 2 сем.
Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем.
Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 4 сем.
Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем.
Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем.
Икономика на транспорта - 2 сем.
Икономика на търговията - 2 сем.
Икономика на търговията - 3 сем.
Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем.
Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем.
Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем.
Икономика на човешките ресурси със спец."Управление на човешките ресурси" - 4 сем. проф. бакалавър- Хасково
Икономическа социология и психология със спец. "Бизнес психология и социология" - 2 сем.
Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем.
Интелигентни транспортни системи - 2 сем.
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем.
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 3 сем.
Макроикономика - 2 сем.
Макроикономика и финанси - 3 сем.
Маркетинг - 3 сем.
Маркетинг - 4 сем.
Маркетинг - 2 сем.
Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем.
Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем.
Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем.
Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем.
Медии и журналистика със спец. "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем.
Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем.
Международен бизнес - 2 сем
Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем.
Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за студенти на UNINT) - 4 сем.
Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим - 4 сем.
Международен мениджмънт - 3 сем.
Международен туризъм - 2 сем.
Международен туризъм - 3 сем.
Международни икономически отношения - 2 сем.
Международни икономически отношения - 3 сем.
Международни комуникации - 2 сем.
Международни отношения: "Управление на конфликти"- 2 сем.
Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем.
Международни финанси и бизнес - 2 сем.
Международни финанси и бизнес - 3 сем.
Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем.
Международно банкиране и финансови пазари - 3 сем.
Мениджмънт в туризма - 2 сем
Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем.
Национална сигурност 2 сем.
Одитинг - 2 сем.
Одитинг - 3 сем.
Политика и бизнес - 2 сем.
Политическа икономия на креативната икономика - 2 сем.
Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем
Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем.
Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем.
Прогнозиране и планиране - 2 сем.
Противодействие на корупцията - 2 сем.
Публичен финансов мениджмънт - 2 сем.
Публичен финансов мениджмънт - 3 сем.
Публична администрация - 2 сем.
Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем.
Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем.
Публични финанси - 2 сем.
Публични финанси - 3 сем.
Публични финанси - 4 сем.
Развитие на интелигентни градове - 2 сем.
Развитие на интелигентни градове - 3 сем.
Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем.
Регионален бизнес и мениджмънт - 3 сем.
Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем.
Статистика и иконометрия - 2 сем.
Стопанска логистика - 3 сем.
Счетоводство - 2 сем.
Счетоводство - 3 сем.
Счетоводство - 4 сем.
Счетоводство и контрол - 2 сем.
Счетоводство и контрол - 3 сем.
Счетоводство и контрол - 4 сем.
Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково
Счетоводство със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 сем.
Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем.
Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем.
Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем.
Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 сем.
Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - 2 сем.
Теория и практика на валутната търговия - FOREX - 2 сем.
Транспортен мениджмънт - 2 сем.
Туристически бизнес - 2 сем
Туристически бизнес - 3 сем
Управление на веригата на доставките - 2 сем
Управление на веригата на доставките с преп. на англ. език - 2 сем
Управление на киберсигурността - 2 сем.
Управление на международни проекти - 2 сем.
Управление на международни проекти - 3 сем.
Управление на миграционните процеси - 2 сем.
Управление на търговски вериги - 2 сем.
Финанси - 2 сем.
Финанси - 3 сем.
Финанси - 4 сем.
Финанси и счетоводство с преп. на англ. език - 2 сем.
Финанси и счетоводство с преп. на англ. език - 3 сем.
Финансов контрол и финансово право - 2 сем.
Финансов контрол и финансово право - 3 сем.
Финансов мениджмънт - 2 сем.
Финансов мениджмънт - 3 сем.
Финансов мениджмънт - 4 сем.